delphi 各版本編譯器判斷

Delphi conditional VER<nnn> Product Product Version Package Version
VER300 Delphi Seattle / C++Builder Seattle
(Delphi:Win32/Win64/OSX/iOS32/iOS64/Android) (C++Builder:Win32/Win64/OSX/iOS32/iOS64/Android)
23 230
VER290 Delphi XE8 / C++Builder XE8
(Delphi:Win32/Win64/OSX/iOS32/iOS64/Android) (C++Builder:Win32/Win64/OSX/iOS32/iOS64/Android)
22 220
VER280 Delphi XE7 / C++Builder XE7
(Delphi:Win32/Win64/OSX/iOS/Android) (C++Builder:Win32/Win64/OSX/iOS/Android)
21 210
VER270 Delphi XE6 / C++Builder XE6
(Delphi:Win32/Win64/OSX/iOS/Android) (C++Builder:Win32/Win64/OSX/iOS/Android)
20 200
VER260 Delphi XE5 / C++Builder XE5
(Delphi:Win32/Win64/OSX/iOS/Android) (C++Builder:Win32/Win64/OSX/iOS)
19 190
VER250 Delphi XE4 / C++Builder XE4
(Delphi:Win32/Win64/OSX/iOS) (C++Builder:Win32/Win64/OSX)
18 180
VER240 Delphi XE3 / C++Builder XE3
(Delphi:Win32/Win64/OSX) (C++Builder:Win32/Win64/OSX)
17 170
VER230 Delphi XE2 / C++Builder XE2
(Delphi:Win32/Win64/OSX) (C++Builder:Win32/OSX)
16 160

161 is the version for the five FireMonkey packages at XE2 Update 2:
fmi161.bpl, fmx161.bpl, fmxase161.bpl, fmxdae161.bpl, and fmxobj161.bpl.

VER220 Delphi XE / C++Builder XE (Win32) 15 150
VER210 Delphi 2010 / C++Builder 2010 (Win32) 14 140
VER200 Delphi 2009 / C++Builder 2009 (Win32) 12 120
VER190 Delphi 2007 for .Net * 11 110
VER180 or VER185 Delphi 2007 / C++Builder 2007 for Win32 * 11 110
VER180 Delphi 2006 / C++Builder 2006 (Win32/.Net) and Delphi/C++Builder 2007 for Win32 10 100
VER170 Delphi 2005 (Win32/.Net) 9 90
VER160 Delphi 8 for .Net 8 80
VER150 Delphi 7 (and 7.1) 7 70
VER140 Delphi 6 / C++Builder 6 6 60
VER130 Delphi 5 / C++Builder 5 5 NA
VER125 C++Builder 4 4 NA
VER120 Delphi 4 4 NA
VER110 C++Builder 3 3 NA
VER100 Delphi 3 3 NA
VER93 C++Builder 1 NA NA
VER90 Delphi 2 2 NA
VER80 Delphi 1 1 NA
VER70 Borland Pascal 7.0 NA NA
VER15 Turbo Pascal for Windows 1.5 NA NA
VER10 Turbo Pascal for Windows 1.0 NA NA
VER60 Turbo Pascal 6.0 NA NA
VER55 Turbo Pascal 5.5 NA NA
VER50 Turbo Pascal 5.0 NA NA
VER40 Turbo Pascal 4.0 NA NA

作者: 林壽山

林壽山 目前任職於軟體公司研究開發部門主管,主要採用.net core/.net 5/6 開發,收銀機pos系統開發,第三方支付設計(綠界、馬來西亞epay/happypay、台新one碼),金流設計,行動支付設計(悠遊卡/一卡通),支付寶,微信,街口支付,信用卡機(聯合信用卡),擅長PHP網頁設計(CodeIgniter、Laravel)框架、Delphi程式設計、資料庫設計、C# WinForm/WebForm程式設計、ASP.net MVC、LINE串接、API串接設計