Delphi DBGrid顯示為WideMemo處理方式

1473231283485

[pascal]
procedure TForm1.ADOTable1good_nameGetText(Sender: TField; var Text: string;
DisplayText: Boolean);
begin
Text := sender.AsString;
end;
[/pascal]

作者: 林壽山

林壽山 軟體公司專案經理,第三方支付設計,金流設計,行動支付設計,支付寶,微信,街口支付,信用卡機,擅長PHP網頁設計(CodeIgniter、Laravel)框架、Delphi程式設計、資料庫設計、C# WinForm/WebForm程式設計